Διατάξεις για τους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών

 Κατατέθηκαν διατάξεις , προς ψήφιση, στη Βουλή

Σύμφωνα, με διατάξεις που κατατέθηκαν , προς ψήφιση, στη Βουλή:

Α. Σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ που κατά τη διάρκεια της φοίτησή τους κρίνονται για λόγους υγείας κατάλληλοι , ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, μπορούν , με αίτησή τους, να συνεχίζουν τη φοίτησή τους, εντασσόμενοι στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του κλάδου που ανήκει η Σχολή.

Β. Οι σπουδαστές αυτοί απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από τη στρατιωτική εκπαίδευση και δεν δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην προηγούμενη κατάσταση,

Γ. Οι συγκεκριμένοι σπουδαστές που αποφοιτούν από τις Σχολές ονομάζονται Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί και εντάσσονται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του κλάδου που ανήκει η Σχολή, χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία.

Δ. Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγονται οι σπουδαστές, των οποίων διακόπτεται η φοίτηση λόγω σωματικής ανικανότητας, συνεπεία ψυχικής πάθησης, του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του ΠΔ 11/2014.

Σχολή Ικάρων

Α. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι , διαγράφονται από τη Σχολή Ικάρων απολυόμενοι.

Β. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων , οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσή τους αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, πλην όμως κατάλληλοι για ειδικότητες εδάφους, μπορούν ύστερα από αίτησή τους να παραμείνουν στη Σχολή Ικάρων μετατασσόμενοι είτε σε νέα Κατεύθυνση, είτε σε ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, καθ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων του αντίστοιχου έτους, εφ΄ όσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Μετεγγραφές

Αδέλφια σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΑΣΣΥ, τα οποία σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής.

www.esos.gr

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ειδικών μαθημάτων...
Πανελλαδικές: Νέες αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία