Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 2021: Τα Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι επιτυχόντες την ημέρα κατατάξεως

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, καλούνται να καταταγούν στο πρώτο έτος της Σχολής Ικάρων (αεροπορική βάση Δεκέλειας Αττικής), οι εισακτέοι και εισακτέες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση που αναρτήθηκε το μεσημέρι στη Διαύγεια. Οι προσκαλούμενοι-ες, για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, οφείλουν να υποβληθούν σε PCR COVID-19 test που θα έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48-72 ώρες πριν την ημέρα παρουσίασής τους.

Στη σχετική πρόσκληση επισημαίνεται ότι η ως άνω υποχρέωση ισχύει και για τους επιτυχόντες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Όσοι εκ των ανωτέρω διαγνωσθούν με θετικό PCR COVID-19 test δεν θα παρουσιαστούν στην σχολή, αλλά, αφού την ενημερώσουν σχετικά και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ, παραμένουν σε απομόνωση στην οικία τους λαμβάνοντας περαιτέρω οδηγίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Η είσοδος στη Σχολή θα γίνει με αρνητικό PCR COVID-19 test, προστίθεται στην πρόσκληση. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (Προσκοµίζονται στη Σχολή την ηµέρα κατατάξεως) 

1. Έλληνες/ίδες µε ελληνική ιθαγένεια

α. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. 

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον είναι ήδη εγγεγραµµένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται µέχρι την ορκωµοσία και προκειµένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ µέχρι την προηγούµενη της εγγραφής στην αντίστοιχη σχολή του Πανεπιστηµίου.

γ. Να φέρουν µαζί τους: Την αστυνοµική ταυτότητα. ∆ιαβατήριο (όσοι έχουν). Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου. Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσηµο έγγραφο της αρµόδιας ∆ΟΥ. Πρωτότυπη βεβαίωση συµµετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις από το Λύκειο αποφοίτησης (αφορά µόνο τους επιτυχόντες-ούσες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ και όχι την ειδική κατηγορία «Έλληνες Εξωτερικού»). Τον Αριθµό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), οι άρρενες. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν) ή προσκόµιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθµός και το IBAN. Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσηµο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν). Βιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν). 

δ. Οι επιτυχόντες-ούσες να προσκοµίζουν, εφόσον κατέχουν, αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας. 

2. Έλληνες/ίδες καταγόµενοι από την αλλοδαπή χωρίς ελληνική ιθαγένεια: α. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. β. Τα λοιπά δικαιολογητικά της παραγράφου 1. γ. Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του Παραρτήµατος «Ε».

3. Υποψήφιοι/ες ΣΣΕ και ΣΙ που υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις:

α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.

β. Πιστοποιητικό/βεβαίωση της ∆ιευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου που υπηρετούν (Στρατός Ξηράς - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν έχουν παραπεµφθεί σε δίκη µε βούλευµα δικαστικού συµβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή µε απευθείας κλήση εισαγγελικής αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 10στ του κυρίως µέρους της παρούσας εγκυκλίου. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση. 

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άρρενες).

Πηγή: Foititikanea.gr

Δημόσια ΙΕΚ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 20.000 επιπλέ...
Ηλεκτρονικές εγγραφές ΓΕΛ-ΕΠΑΛ